คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน และสามารถปฏิบัติใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ ทดสอบ จัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการทำการทดสอบอุปกรณ์แรงดันน้ำ ขั้นตอนการทดสอบการใช้สุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งระบบ ทำความสะอาด เก็บรักษาท่อและอุปกรณ์ท่อของระบบท่อประปาภายในได้ตามข้อกำหนด สามารถอ่านและเข้าใจแบบแปลนและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3 ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 4 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 5 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-3-067ZA ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน
PUM-WOM-3-068ZA ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน
PUM-WOM-3-065ZA ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม
PUM-WOM-3-066ZA ซ่อมท่อรั่วกรณีเร่งด่วน
PUM-WOM-3-069ZA ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

ยินดีต้อนรับ