หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-067ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04317.01 เตรียมเอกสารการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบ

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบได้อย่างถูกต้อง

3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบท่อเพื่อส่งมอบได้อย่างถูกต้อง

04317.02 ตรวจการประกอบท่อ

1. ตรวจดูวิธีการประกอบท่อให้ตรงตาข้อกำหนดมาตรฐาน

2. ตรวจดูการประกอบท่อให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจดูบริเวณรอยต่อของท่อให้ได้ระดับ ได้อย่างถูกต้อง

04317.03 ทดลองการส่งจ่ายน้ำ

1. ตรวจดูการรั่วซึมภายหลังประกอบท่อแล้วเสร็จได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจดูการจ่ายน้ำได้ปริมาณเต็มที่ตามข้อกำหนด ได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจดูแรงดันน้ำที่ท่อสามารถรองรับได้ได้อย่างถูกต้อง

04317.04 ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของการติดตั้งท่อ

1. ตรวจดูความแข็งแรงวัสดุจับยึดท่อได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจดูการสั่นสะเทือนของท่อขณะเปิดใช้น้ำ ได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจดูความคงทนของการติดตั้งท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเมื่อมีสิ่งปฏิกูลอุดตัน ได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ