หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-069ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04319.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงาน

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบสุขภัณฑ์เพื่อส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง

04319.02 ตรวจการติดตั้งสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ

1. ตรวจดูการติดตั้งสุขภัณฑ์ในประเภทต่างๆได้ครบถ้วนตามแบบและมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

2. ทดลองการใช้งานสุขภัณฑ์ได้ดีตามข้อกำหนดมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจดูรอยประกบระหว่างสุขภัณฑ์และพื้นผิวให้แนบสนิทได้อย่างถูกต้อง

4. ตรวจดูความสะอาดของตัวสุขภัณฑ์และพื้นที่ที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

04319.03 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งานของสุขภัณฑ์

1. ดูการทำงานของสุขภัณฑ์ไม่เสียงดังสั่นสะเทือนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง

2. ดูท่ออากาศและอุปกรณ์ดักกลิ่นให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

3. ตรวจดูเหลี่ยมมุมและรอยคมของวัสดุการติดตั้งสุขภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ