หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-068ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04318.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ชัดเจนได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ครบถ้วนได้อย่างถูกต้อง

3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง

04318.02 ทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ

1. สามารถทดลองใช้งานเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจดูระดับความลาดเอียงของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง

3. ทดสอบการรั่วไหลขณะใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง

04318.03 ตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

1. ตรวจดูลูกลอยใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจดูประตูน้ำควบคุมแรงดันใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

3. ทดลองเปิดวาล์วจ่ายน้ำเพื่อดูแรงดันน้ำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

04318.04 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ตรวจหาความผิดปกติในการใช้เครื่องสูบน้ำและประตูน้ำควบคุมแรงดันได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจหาความผิดปกติของระบบวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจหาความผิดปกติวัสดุยึดถังเก็บน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ