หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมท่อรั่วกรณีเร่งด่วน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-066ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04316.01 ตรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือ ตามข้อกำหนด

1. เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจหาทั่วรั่วได้อย่าถูกต้อง

2. ระบุลักษณะและความรุนแรงของท่อรั่วได้อย่างถูกต้อง

3. เลือกเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมได้อย่างถูกต้อง

04316.02 เตรียมพื้นที่สำหรับการซ่อมท่อรั่ว

1. อ่านแบบระบบประปาภายในและปิดการจ่ายน้ำได้อย่างถูกต้อง

2. ใช้เครื่องมือในการเจาะพื้นผิวเพื่อเตรียมพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

3. ใช้เครื่องมือการเตรียมพื้นที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

04316.03 เปลี่ยนท่อบริเวณที่รั่ว

1. เลือกวิธีซ่อมท่อได้อย่างถูกต้อง

2. ตัดต่อท่อบริเวณที่ชำรุดได้อย่างถูกต้องตามวิธีที่เลือก

3. ใช้เครื่องมือได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย

4. ทดลองจ่ายน้ำเพื่อตรวจการซ่อมได้อย่างถูกต้อง

04316.04 จัดเก็บพื้นที่หลังการซ่อม

1. ปิดพื้นผิวบริเวณซ่อมได้อย่างถูกต้อง

2. เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

3. ทำเขตกั้นบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ