หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-065ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04315.01 วางแผนการตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม

1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. ทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการทดสอบ

04315.02 ปฏิบัติการตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม

1. ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแยกส่วนได้อย่างถูกต้อง

2. ตรวจสุขภัณฑ์ภายในอาคารตามวาระได้อย่างถูกต้อง

3. สังเกตการอุดตันของท่อน้ำเสียที่ระบายน้ำภายในอาคารตามวาระได้อย่างถูกต้อง

4. สอบถามวิธีการใช้งานระบบสุขาภิบาลของผู้พักอาศัยได้อย่างถูกต้อง

5. ทดสอบท่อระบบดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

04315.03 จัดทำรายงานการตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม

1. รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแบบรวมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

2. สรุปรายการผลการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแบบรวมได้อย่างถูกต้อง

3. เขียนรายงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

04315.04 แจ้งซ่อมตามรายงานการตรวจสอบสุขาภิบาลแบบรวม

1. อ่านข้อมูลรายงานเพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แก้ไขซ่อมแซมตามรายงาน

3. ติดตามผลการแก้ไขซ่อมแซมตามเอกสารตรวจสอบ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ