คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานระบุรายการปริมาณท่อและอุปกรณ์ (BOQ) จัดซื้อ/จัดหา ท่อและอุปกรณ์ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด จัดเก็บท่อพัสดุและอุปกรณ์ ประกอบท่อโดยใช้ความร้อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบแยกส่วน ซ่อมและแก้ปัญหาชำรุดกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 10 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-2-055ZA จัดทำรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์
PUM-WOM-2-056ZA จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
PUM-WOM-2-057ZA จัดเก็บพัสดุงานท่อประปาภายใน
PUM-WOM-2-058ZA ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
PUM-WOM-2-059ZA ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยแก๊ส
PUM-WOM-2-060ZA ประกอบท่อโดยวิธีเชื่อมความร้อนแบบสอด
PUM-WOM-2-061ZA ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
PUM-WOM-2-062ZA ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ
PUM-WOM-2-063ZA ติดตั้งสุขภัณฑ์
PUM-WOM-2-064ZA ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแยกส่วน

ยินดีต้อนรับ