คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในอาชีพ ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อนและผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะให้ทำงานอย่างปกติ มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตความร้อนและผลิตไฟฟ้าและหลักการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงข้อกำหนดของการผลิตไฟฟ้าและความร้อน มีทักษะในการตรวจสอบผลการทำงาน และวิเคราะห์ความผิดปกติและปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเครื่องกลและไฟฟ้า รายงาน และเสนอแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ของระบบการลำเลียงเพื่อป้อนเชื้อเพลิงขยะสู่กระบวนการผลิตความร้อน การเผาไหม้ในห้องเผาไหม้และระบบกำจัดฝุ่นและมลพิษ ระบบน้ำป้อนและ หม้อไอน้ำ กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ

     2.4 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-VHWA-654A ตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบลำเลียงเชื้อเพลิงขยะ
GPW-OTHF-655A ตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละอองและวิเคราะห์ความผิดปกติของการเผาไหม้เบื้องต้น
GPW-SYVU-656A ตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของระบบน้ำป้อน และวิเคราะห์ความผิดปกติของการทำงานของหม้อไอน้ำ
GPW-IXSA-657A ตรวจสอบการทำงานของกังหันไอน้ำและวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบผลิตไฟฟ้าเบื้องต้น
GPW-WQCA-658A ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ