คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในอาชีพผู้ปฏิบัติงานดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิตความร้อนและผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะให้ทำงานอย่างปกติ มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตความร้อนและผลิตไฟฟ้าและหลักการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น เช่น ระบบลำเลียงเชื้อเพลิงขยะ ระบบเผาไหม้และระบบผลิตไอน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าโดยกังหันไอน้ำ เป็นต้น มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีเบื้องต้นในการเผาไหม้ สามารถดูแลและตรวจสอบการระบบการลำเลียงเพื่อป้อนเชื้อเพลิงขยะสู่กระบวนการผลิตความร้อน ดูแลและตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของหม้อไอน้ำ/ระบบน้ำป้อนได้อย่างปลอดภัย ดูแลและตรวจสอบการทำงานของกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเบื้องต้น เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการทำงานได้อย่างปลอดภัย และควบคุมคุณภาพของงานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ

     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-UKTP-647A ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
GPW-RAVP-648A ดูแลและตรวจสอบเชื้อเพลิงขยะก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตความร้อน
GPW-BGCX-649A ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรลำเลียงเชื้อเพลิงขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตความร้อน
GPW-WFZP-650A ดูแลและตรวจสอบการทำงานของห้องเผาไหม้
GPW-CHTP-651A ดูแลและตรวจสอบการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boiler)
GPW-QGFZ-652A ดูแลและตรวจสอบการทำงานของกังหันไอน้ำ
GPW-FGHP-653A ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ