คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาผลิตไฟฟ้าจากขยะ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของห้องเผาไหม้ ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ และประสิทธิภาพของระบบกำจัดมลพิษ มีทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดสภาวะผิดปกติในกระบวนการผลิตความร้อนและผลิตไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการทำงานของระบบควบคุมมลพิษอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายของโรงไฟฟ้า และข้อกำหนดของหน่วยงานดูแลกำกับตามกฎหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1 สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวส. ในสาขาช่างฯ (ประเภทวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

     2.3 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานระบบผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน/ความร้อนร่วม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-WZIS-659A ตรวจวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของห้องเผาไหม้
GPW-UICI-660A ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
GPW-UQWB-661A ตรวจวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boiler)
GPW-GXTO-662A ตรวจวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า
GPW-UCZZ-663A ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโรงไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ