คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพชางขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานใช้อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดเตรียม วัตถุดิบ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนและมีความสามารถในการติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และจัดการกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และบุคคลตองมีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระดับรับคำสั่งและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
2. ทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
3. การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน และปัญหาทางเทคนิคที่พบในการปฏิบัติงานประจำได้
4. มีทักษะความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย
5. สรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวของกับงานโดยใชทฤษฎี เทคนิค เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
(1) มีประสบการณ์ในการทำงานอุตสาหกรรมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ 
(2) ผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรม โดยได้รับเป็นใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารที่รับรองความรู้ความสามารถ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสติก ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
(3) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียดหน่วยสมรรถนะที่ขอรับการประเมิน ตามที่กำหนดในคุณวุฒินี้ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน เอกสารคำบรรยายราละเอียดหน้าที่ ผลงานภาพหรือวิดีโอการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยินยอมหรือรับรองจากสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 6 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป มีลักษณะการประกอบอาชีพ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ พนักงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก พนักงานติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หัวหน้างานฝ่ายผลิต เป็นต้น
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PSI-TTIA-160A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
PSI-JGLT-161A จัดเตรียมวัตถุดิบ
PSI-NPGL-162A จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน
PSI-VUCZ-163A ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง
PSI-OCUF-164A ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
PSI-MVVR-263A จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ