หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-OCUF-164A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกทดลองการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01141 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 01141.01 194867
01141 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 2. อธิบายการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดขึ้นรูปได้ 01141.02 194868
01141 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ 01141.03 194869
01142 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิตได้ 01142.01 194870
01142 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 2. อธิบายชิ้นงานตามใบสั่งการผลิตได้ 01142.02 194871
01143 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. ปฏิบัติงานกับเครื่องฉีดขึ้นรูปได้ 01143.01 194872
01143 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 2. อธิบายการทำงานเครื่องฉีดได้ 01143.02 194873
01143 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานเครื่องฉีดได้ 01143.03 194874

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0111 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

0113 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถปฏิบัติการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งการผลิต

2) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์     

2) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นงานจากการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์     

2) อธิบายขั้นตอนในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3) อธิบายหลักการ และขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

4) อธิบายวิธีการตรวจสอบชิ้นงานจากการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

5) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

6) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

7) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงการปฏิบัติงานการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งการผลิต

2) แสดงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต    

3) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

4) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

5) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1) สามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้

2) ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิตได้

3) สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานอ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต เพื่อดําเนินการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วย กระบวนการฉีดขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าเงื่อนไข (Condition standard) ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับวัตถุดิบ สามารถรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าเงื่อนไข (Condition standard) และบันทึกผลการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ทดสอบการทํางานเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

- เครื่องอบเม็ดพลาสติก หรือตู้อบเม็ดพลาสติก

- เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก

- เครื่องเป่าลม

- ถังบรรจุเม็ดพลาสติก

- ระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก

- เครื่องชั่งน้ำหนัก

- แม่พิมพ์พลาสติก

- เม็ดพลาสติก(ค)    คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง)    คำอธิบายรายละเอียด

1) อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต ดําเนินการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง

2) เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าเงื่อนไข (Condition standard) ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับวัตถุดิบ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าเงื่อนไข (Condition standard) ได้อย่างถูกต้อง บันทึกผลการดําเนินงาน

3) ปฏิบัติงานทดสอบการทํางานเครื่องฉีดขึ้นรูปเพื่อให้พร้อมใช้งาน

(จ)    คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

1) Condition standard คือ เอกสารรายงานการปรับฉีด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3. ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ