หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VUCZ-163A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิตและปรับพารามิเตอร์ของ เครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และป้อนค่าพารามิเตอร์ตามมาตรฐานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01131 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการติดตั้งแม่พิมพ์ 01131.01 194858
01131 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 2. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิต การติดตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 01131.02 194859
01131 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 3. ปฏิบัติงานขึ้น-ลง แม่พิมพ์อย่างถูกต้อง 01131.03 194860
01131 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต 4. ปรับตั้งแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 01131.04 194861
01132 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องฉีด 01132.01 194862
01132 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 2. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตในการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง 01132.02 194863
01132 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 3. ปรับตั้งพารามิเตอร์เครื่องจักรให้ได้อย่างถูกต้อง 01132.03 194864
01133 ป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน 1. เลือกใช้และป้อนข้อมูล Condition Std ได้อย่างถูกต้อง 01133.01 194865
01133 ป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐาน 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับ Condition Std ได้อย่างถูกต้อง 01133.02 194866

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถอ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ และการปรับพารามิเตอร์

2) สามารถปฏิบัติงานขึ้น-ลง แม่พิมพ์ และปรับตั้งพารามิเตอร์เครื่องจักร

3) สามารถเลือกใช้และป้อนข้อมูล Condition Std 

4) สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับ Condition Std

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการติดตั้งแม่พิมพ์และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ

2) ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์และการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักร

3) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้น-ลง และปรับตั้งแม่พิมพ์

4) ความรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการติดตั้งแม่พิมพ์และการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ              

2) อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์และการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักร

3) อธิบายขั้นตอนการขึ้น-ลง และปรับตั้งแม่พิมพ์ 

4) ระบุถึงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

5) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

6) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียนและผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

7) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงการอ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ และการปรับพารามิเตอร์

2) แสดงการปฏิบัติงานขึ้น-ลง แม่พิมพ์ และปรับตั้งพารามิเตอร์เครื่องจักร    

3) แสดงการเลือกใช้และป้อนข้อมูล Condition Std

4) แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปรับ Condition Std

5) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

6) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียนและผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

7) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐาน ด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานติดตั้งแม่พิมพ์ ปฏิบัติงานขึ้น-ลง แม่พิมพ์  ให้ตรงตามใบสั่งการผลิต อ่านปรับพารามิเตอร์เครื่องจักร ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐานข้อมูล condition standard ได้ถูกต้อง(ข)    เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

1) แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2) อุปกรณ์สำหรับยึดจับและปรับตำแหน่งแม่พิมพ์(ค)    คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง)    คำอธิบายรายละเอียด

1) สามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งการผลิตเช่น อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ เป็นต้น

2) สามารถปรับพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ เช่น อ่านรายละเอียด ใบสั่งการผลิตในการปรับพารามิเตอร์เครื่องจักรได้ เป็นต้น

3) สามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ตามค่ามาตรฐานข้อมูล condition std ได้(จ)    คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

1) Condition standard คือ เอกสารรายงานการปรับฉีด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ