หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-NPGL-162A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมเครื่องฉีด เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01121 เตรียมความพร้อมเครื่องฉีด 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุน 01121.01 194847
01121 เตรียมความพร้อมเครื่องฉีด 2. อ่านรายละเอียดของเครื่องฉีดในใบสั่งการผลิตได้ 01121.02 194848
01121 เตรียมความพร้อมเครื่องฉีด 3. อธิบายการทำงานของเครื่องฉีดได้ถูกต้อง 01121.03 194849
01122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ 01122.01 194850
01122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 2. อ่านรายละเอียดของแม่พิมพ์ในใบสั่งการผลิตได้ 01122.02 194851
01122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 3. อธิบายการทำงานของแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง 01122.03 194852
01122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 4. เตรียมความพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์ได้ 01122.04 194853
01123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุน 01123.01 194854
01123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 2. เตรียมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot Runner ได้ 01123.02 194855
01123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 3. เตรียมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแมพิมพ์ได้ถูกต้อง 01123.03 194856
01123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 4. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานได้รับการติดตั้งที่ถูกต้อง 01123.04 194857

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0111 จัดเตรียมวัตถุดิบ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานตามใบสั่งการผลิต 

2. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ

2. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดใบสั่งการผลิต

3. ความรู้เกี่ยวกับเหลักการทำงานครื่องฉีด แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ

2) อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสั่งการผลิต

3) อธิบายเหลักการทำงานครื่องฉีด แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ              

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น



14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงการอ่านรายละเอียดการทำงานใบสั่งการผลิต 

2) แสดงการเตรียมความพร้อมเครื่องฉีด แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน

3) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

4) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

5) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น



14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน เช่น การทํางานของระบบหล่อเย็น ระบบทำความร้อน เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องระบายความร้อน (Heater cold) ปั๊มลม เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยละเอียด 



(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

- เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก 

- แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

- ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic clamp unit) 

- เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) 

- เครื่องระบายความร้อน (Heater cold) 

- ปั๊มลม

     

(ค) คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้



(ง) คำอธิบายรายละเอียด

1. ปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องฉีดขึ้นรูปและอุปกรณ์ การทํางานของระบบหล่อเย็นได้การทํางานของระบบทําความร้อน

2. ปฏิบัติการตรวจสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดมีความถูกต้อง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเครื่องทําน้ำเย็น (Chiller) เครื่องระบายความร้อน (Heater cold) และปั๊มลม ได้รับการตรวจสอบ มีการติดตั้งใช้ร่วมกับเครื่องฉีดขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง

3. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการใช้ เครื่องมือ เช่น การเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะทํางาน การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ก่อนใช้งาน การศึกษาคู่มืออุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นต้น



(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

1. เครื่องทําน้ำเย็น (Chiller) 

2. เครื่องระบายความร้อน (Heater cold) 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3. ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน



ยินดีต้อนรับ