Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3
4
5
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน
6
7
8
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง
9
10
11
ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
12
13
14
จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
15
16

ยินดีต้อนรับ