หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-MVVR-263A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เปนไปตามแผนและรายงานปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01151 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 01151.01 194875
01151 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 2. อธิบายแผนการผลิตได้ 01151.02 194876
01151 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 3. ควบคุมการดำเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างเหมาะสม 01151.03 194877
01152 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1. วิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 01152.01 194878
01152 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2. จัดทำรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้ 01152.02 194879

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0111 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0112 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

0113 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่อง

0114 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถควบคุมการดําเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

2) สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

3) สามารถจัดทํารายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

2) ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

2) ระบุถึงปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3) อธิบายรายละอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียนและผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงการควบคุมการดําเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน               

2) แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

3) แสดงผลการจัดทำรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป    

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียนและผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงาน ควบคุมการดําเนินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน วิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต และจัดทํารายงานปัญหาที่ขึ้นขึ้นระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป(ข)    เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

N/A(ค)    คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง)    คำอธิบายรายละเอียด

1) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกําหนดไว้ สามารถปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2) ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเพื่อให้สามารถดําเนินการผลิตได้(จ)    คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ