หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-JGLT-161A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตจัดเตรียมเม็ดพลาสติกใน การผสมสีและจัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ 01111.01 194833
01111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 2. จําแนกวัตถุดิบที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง 01111.02 194834
01111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 3. อ่านรายละเอียดใบสั่งการผลิตได้อย่างถูกต้อง 01111.03 194835
01111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 4. เบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง 01111.04 194836
01112 จัดเตรียมเม็ดพลาสติกในการผสมสี
1. อธิบายคุณลักษณะและสารในการผสมสี 01112.01 194841
01112 จัดเตรียมเม็ดพลาสติกในการผสมสี
2. จําแนกวัตถุดิบในการผสมสีได้ 01112.02 194842
01112 จัดเตรียมเม็ดพลาสติกในการผสมสี
3. จัดเตรียมเครื่องผสมสีและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 01112.03 194843
01113 จัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น 1. อธิบายคุณลักษณะเม็ดพลาสติก 01113.01 194844
01113 จัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น 2. เลือกใช้เวลา อุณหภูมิในการอบพลาติกได้อย่างถูกต้อง 01113.02 194845
01113 จัดเตรียมอุปกรณ์และเม็ดพลาสติกในการอบไล่ความชื้น 3. จัดเตรียมเครื่องอบเม็ดพลาสติกและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 01113.03 194846

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบตามรายละเอียดใบสั่งการผลิต

2. สามารถจัดเตรียมเครื่องผสมสี เครื่องอบเม็ดพลาสติก และอุปกรณ์สำหรับการทำงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภท ของวัตถุดิบ และวัตถุดิบในการผสมสี

2. ความรู้เกี่ยวกับประเภท ของวัตถุดิบ และวัตถุดิบในการผสมสี

3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดใบสั่งการผลิต

4. ความรู้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเตรียมเครื่องอบเม็ดพลาสติก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภท ของวัตถุดิบ และวัตถุดิบในการผสมสี    

2. ระบุประเภท ของวัตถุดิบ และวัตถุดิบในการผสมสี

3. อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสั่งการผลิต

4. ระบุพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเตรียมเครื่องอบเม็ดพลาสติก

5. เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

6. เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

7. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงการเบิกจ่ายวัตถุดิบตามรายละเอียดใบสั่งการผลิต

2. แสดงการจัดเตรียมเครื่องผสมสี เครื่องอบเม็ดพลาสติก และอุปกรณ์สำหรับการทำงาน

3. เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

4. เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

5. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างงานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานการอ่านใบสั่งการผลิตเพื่อทำการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต คัดจําแนกชนิดวัตถุดิบโดยอธิบายลักษณะทางกายภาพ ของเม็ดพลาสติกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณและเม็ดพลาสติกเพื่อการทำงานในขั้นตอนการอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก

(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

- เครื่องอบเม็ดพลาสติก หรือตู้อบเม็ดพลาสติก

- เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก

- เครื่องเป่าลม

- ถังบรรจุเม็ดพลาสติก

- ระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก

- เครื่องชั่งน้ำหนัก

- เม็ดพลาสติก

(ค) คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) คำอธิบายรายละเอียด

1. สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดและสีของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

2. อ่านใบสั่งการผลิตในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เช่น รายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

“ใบสั่งการผลิต คือ ใบสั่งการผลิตที่สถานประกอบการกําหนด”

3. เข้าใจเม็ดพลาสติกในการผสมสี เช่น ขนาดและสีของเม็ดพลาสติก เป็นต้น

4. อุปกรณ์ในการอบเม็ดพลาสติก เช่น เครื่องเป่าลม อุปกรณ์ให้ความร้อน ถังบรรจุ ช่องระบาย ความชื้น สวิตซ์ตั้งอุณหภูมิ สวิตซ์ตั้งเวลา(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

“ใบสั่งการผลิต คือ ใบสั่งการผลิตที่สถานประกอบการกําหนด”


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3. ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินประเมินยินดีต้อนรับ