คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ จัดระบบการจัดการกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่างๆในสถานประกอบการ  เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในการดูแลสัตว์ และแก้ปัญหาทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
2.    ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์
3.    ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ป่วย
4.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
5.    ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์
6.    ความสามาถทางด้านการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ป่วยเก็บตัวอย่างพื้นฐานเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการ
7.    ความสามารถด้านเตรียมและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ประจำ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 3” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประเภทที่ 1
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 
ประเภทที่ 2
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาผู้ช่วยพยาบาลสัตว์หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานดูแลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-OMNX-023B ดูแล ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องต่างๆ ในสถานประกอบการ
PET-KHTR-024B ดูแลทำความสะอาดกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยของสัตว์ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์
PET-PPDP-025B ดูแลและทำความสะอาดสัตว์เพื่อการทำหัตถการของนายสัตวแพทย์
PET-CNQR-026B ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0351-A : บริษัท แม็คเวท จำกัด

ยินดีต้อนรับ