หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลทำความสะอาดกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยของสัตว์ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-KHTR-024B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลทำความสะอาดกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยของสัตว์ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3227 ผู้ช่วยสัตวแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่มีความรู้และทักษะในการแยกประเภทสัตว์ป่วยพักกรงสัตว์แต่ละประเภท และจัดเตรียมกรง รวมถึงการทำความสะอาดกรงพักสัตว์ในแต่ละประเภท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสถานประกอบการสัตว์ในประเทศไทย พ.ศ. 25532. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 25453. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 25584. คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 จัดเตรียมกรงพักสัตว์ตามประเภทการป่วยและชนิดของสัตว์

1. นำสัตว์ป่วยเข้าสู่กรงพักสัตว์ป่วยทั่วไปและจัดเตรียมกรงพักสัตว์  

10102.01.01 187257
10102.01 จัดเตรียมกรงพักสัตว์ตามประเภทการป่วยและชนิดของสัตว์

2. นำสัตว์ป่วยเข้าสู่กรงพักสัตว์ป่วยผ่าตัดและจัดเตรียมกรงพักสัตว์10102.01.02 187258
10102.01 จัดเตรียมกรงพักสัตว์ตามประเภทการป่วยและชนิดของสัตว์

3. นำสัตว์ป่วยเข้าสู่กรงพักสัตว์ป่วยติดเชื้อและจัดเตรียมกรงพักสัตว์ 


10102.01.03 187259
10102.02 ล้างและฆ่าเชื้อกรงเก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

1. ล้างและฆ่าเชื้อบริเวณกรงเก็บสัตว์ป่วยทั่วไปได้อย่างถูกต้อง


10102.02.01 187260
10102.02 ล้างและฆ่าเชื้อกรงเก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

2. ล้างและฆ่าเชื้อกรงสัตว์ป่วยผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง

10102.02.02 187261
10102.02 ล้างและฆ่าเชื้อกรงเก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

3. ล้างและฆ่าเชื้อกรงสัตว์ป่วยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง

10102.02.03 187262

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้และทักษะการทำความสะอาดกรงพักสัตว์

2. ความรู้และทักษะด้านลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะการทำความสะอาดกรงพักสัตว์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทการเข้าพักกรงพักสัตว์ป่วยแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1.ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    2.เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1.ผลการทดสอบความรู้

    2.เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3.วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1.ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)คำแนะนำ

    การทำงานของผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ในทุกกระบวนการต้องทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และนักเทคนิคการสัตวแพทย์

(ข)คำอธิบายรายละเอียด

    1.การแบ่งประเภทสัตว์ป่วยพักในกรงพักสัตว์ หมายถึง การแบ่งประเภทสัตว์ให้พักตามกรงพักสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดและการดูแลเช่นกรงนก กรงหมา กรงแมว คอกสำหรับสัตว์ใหญ่ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์

    2.การจัดเตรียมกรงพักสัตว์ หมายถึง การจัดเตรียมกรงเพื่อใช้สำหรับพัก สังเกตการณ์ อาการของสัตว์หลังการรักษา โดยจัดเตรียมตามคำสั่งภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์

   3.การทำความสะอาดกรง หมายถึง การทำความสะอาดตามขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้องตามข้อกำหนด เพื่อฆ่าเชื้อ ความสะอาดของกรงและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

   4.สัตว์ป่วยทั่วไป หมายถึง สัตว์ที่เจ็บป่วยด้วยโรค หรืออาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

   5.สัตว์ป่วยผ่าตัด หมายถึง สัตว์ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจากการวินิจฉัยโรคจากนายสัตวแพทย์

   6.สัตว์ป่วยติดเชื้อ หมายถึง สัตว์ที่มีอาการหรือโรคที่สามารถแพร่กระจายหรือติดต่อสู่สัตว์หรือคน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

   1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

   2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ