Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแล ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องต่างๆ ในสถานประกอบการ
1
2
3
4
5
ดูแลทำความสะอาดกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยของสัตว์ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์
6
7
ดูแลและทำความสะอาดสัตว์เพื่อการทำหัตถการของนายสัตวแพทย์
8
9
10
11
ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง
12
13

ยินดีต้อนรับ