คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ มีทักษะการวางแผนและการจัดการทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร มีทักษะในการวางแผน การบริหาร และการกำหนดกลยุทธ์งานบริการของผู้บริหารอาคาร สำหรับเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และชุมชน มีทักษะการจัดทำแผนงบประมาณภาพรวมอาคารทั้งหมด มีทักษะในการการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา รวมถึงควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกำหนดกลยุทธ์ระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงานสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร และเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 โดยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์เพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์
    ฝ่ายบริหารอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-JFWP-129A ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง
ASM-MANW-130A วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-ANLM-131A ควบคุมระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในและภายนอกอาคาร
ASM-LKXK-132A บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-KXBR-133A กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
ASM-QWUJ-136A บริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
ASM-RBPR-137A บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASM-TZAS-144A บริหารจัดการคุณภาพในการบริหารอาคาร
ASM-LLKZ-145A บริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร
ASM-LZCJ-146A ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เช่าตามขั้นตอน
ASM-ROJR-147A บริหารสัญญาเช่าและผู้เช่า
ASM-UWHH-148A บริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร
ASM-RYIX-153A บริหารรายรับและรายจ่าย
ASM-WTOT-154A ดำเนินการจัดทำงบประมาณ
ASM-AQQT-157A จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
ASM-SMLE-160A ควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ASM-XLKM-163A บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ASM-BZYF-164A กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ