คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้  ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ได้แก่ 
     •    ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการสื่อสาร และสามารถปรับใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมะาสมกับสถานการณ์ที่ต่างๆกัน
     •    ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของการจูงใจให้เหมาะสมกับพนักงาน
     •    ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาและสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน
     •    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
     •    ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
     •    ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างทีม และสามารถรวมพลังบุคคลากรในทีมในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
     •    ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และไกล่เกลี่ย สามารถสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
     •    ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงกระบวนการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
     •    ทักษะด้านการประชุม - มีความรู้ในขั้นตอนการประชุม การดำเนินการประชุม และการบรรลุผลลัพธ์ของการประชุม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     •    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 5 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง) 
     •    มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
     •    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) การทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-5-123ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-REE-5-123ZB ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ASM-REE-5-123ZB กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ASM-REE-5-123ZB เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
ASM-REE-5-123ZB จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
ASM-REE-5-123ZB ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหน้าที่นิติบุคคล
ASM-REE-5-123ZB บริหารจัดการบัญชีการเงิน
ASM-REE-5-123ZB วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ASM-REE-5-123ZB ดำเนินงานกำหนดเงื่อนไขด้านความคุ้มครองเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ASM-REE-5-123ZB บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
ASM-REE-5-123ZB ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-123ZB ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-123ZB กำหนดมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-123ZB บริหารจัดการการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ