Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
2
3
ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
4
5
6
กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
7
8
9
เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
10
11
12
จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
13
14
ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหน้าที่นิติบุคคล
15
16
17
18
บริหารจัดการบัญชีการเงิน
19
20
21
วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
22
23
24
ดำเนินงานกำหนดเงื่อนไขด้านความคุ้มครองเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
25
26
27
บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
28
29
30
ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
31
32
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
33
34
35
กำหนดมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
36
37
38
บริหารจัดการการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
39
40
41
42

ยินดีต้อนรับ