หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานกำหนดเงื่อนไขด้านความคุ้มครองเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานกำหนดเงื่อนไขด้านความคุ้มครองเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นหน่วยสมรรถนะประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในการกำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย เพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย     

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A3061 รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 3) ระบุวิธีการในการจัดหา เปรียบเทียบและสรุปผู้ให้บริการด้านประกันภัย 183862
A3061 รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 2) ระบุรายละเอียดความคุ้มครองที่ต้องมีในกรมธรรม์ประกันภัย 183863
A3061 รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 1)ระบุประเภทของประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินและบุคคลภายในโครงการ 183864
A3062 จัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 3) กำหนดวงเงินเอาประกันประเภทต่างๆ 183865
A3062 จัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 1) กำหนดรายละเอียดที่ต้องการให้มี ผลบังคับคุ้มครอง 183866
A3062 จัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 2) กำหนดผู้รับผลประโยชน์จากการทำประกัน 183867
A3062 จัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 5) จัดทำสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 183868
A3062 จัดทำร่างรายละเอียดเงื่อนไขด้านสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 4) ระบุขั้นตอนและวิธีการในการเรียกร้องค่าสินไหม 183869
A3063 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 3) ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด 183870
A3063 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 2) ปรับแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตาม มติที่ประชุม 183871
A3063 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาความคุ้มครองของประกันภัย 1) นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์สัญญา ความคุ้มครองของประกันภัย 183872

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะการเร่งรัดหนี้สิน

 • ทักษะในการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องแผนประกันภัยประเภทต่างๆ

 • ความรู้เรื่องกระบวนการในการขอเคลมประกัน และกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่วข้องกับการเคลมประกัน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ผู้ทดสอบสามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับนิตบุคคลอย่างค้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด ลาอคคล้องต่อกฎหมาย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย
 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ข้อบังคับนิติบุคคล

 • พ.ร.บ. ประกันภัย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
 1. ประกันภัย
 • ประกันภัยครอบตลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks)

 • ประกันภัยบุคคลที่สาม

 • ประกันภัยอุปกรณ์และงานระบบ

 • ประกันภัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ