หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 , 6 และ 76. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับผู้บริหาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
กฎหมายแรงงาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A5021 ระบุรายละเอียด และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1) ต้องสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 183902
A5021 ระบุรายละเอียด และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ต้องสามารถระบุวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 183903
A5022 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ต้องสามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 183904
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 2) ต้องสามารถระบุวิธีการการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผลได้ 183905
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 1) ต้องสามารถวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผลได้ 183906
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 3) ต้องสามารถระบุวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาได้ 183907

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง

 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 • ทักษะจิตวิทยาการบริหาร

 • ทักษะการบริหารความขัดแย้ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ระบบวิศวกรอาคารและบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • ความรู้บัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบธุรการคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบการทำความสะอาด งานภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัย

 • ความรู้เรื่อง การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การควบคุมงานและการประเมินผลงาน

 • ความรู้เรื่องขั้นตอนการประเมินผลงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดฟังบทบาทหน้าที่ สายบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะผู้นำการสั่งการ การรายงานและการทำงานเป็นทีม

 • ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการบุคคลและค่าตอบแทน

 • ความรู้ด้านการประเมินผลบุคคล บทบาทหน้าที่ ผลงานและทีมงาน วัดประสิทธิภาพประสิทธิผล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • รายงานหรือบันทึกการประเมินผลพนักงานที่เคยทำ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการจบการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ผู้ทดสอบสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • แผนงานระบบวิศวกรรมการอาคารและการบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบธุรการ คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาด         งานภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัย

 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลบุคคลากร ตามที่กฎหมายกำหนด
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 • การจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • การจัดระบบเก็บฐานข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ

 • การเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยข้อมูล ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ตามตำแหน่งงานและตามกฎหมาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ