หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย     

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 3) เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 183852
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 1) ระบุและจำแนกประเภทของเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องใช้ในการบริหารทรัพย์สินได้ 183853
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 2) จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินเพื่อนำมาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ 183854
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 1) กำหนดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกับการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 183855
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 2)วางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ 183856
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 3)ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 183857
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 183858
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)กำหนดระยะเวลาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 183859
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เลือกใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 183860
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ปรับปรุงแผนการพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอำนวยความสะดวก 183861

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะทางการสื่อสาร

 • ทักษะในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ในการวางระบบ

 • ทักษะการบริหารการเงิน

 • ทักษะข้อกฎหมาย

 • ทักษะการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ

 • ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน

 • ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ความรู้เรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน

 • ความรู้ทางด้านระบบวิศวกรรมอาคารและบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน งานธุรการ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ ความสะอาด ความปลอดภัย

 • ความรู้เรื่องงานภูมิทัศน์ การประกันภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน

 • คำแนะนำในการประเมิน(ค) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบสามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆอันเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องต่อกฎหมาย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 •  พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 •  แผนงานระบบวิศวกรรมและการบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน กฎหมาย งานธุรการ คอมพิวเตอร์  ความปลอดภัย ความสะอาด ภูมิทัศน์ ประกันภัย

 • วิธีการและขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน

 • การวางแผนและพัฒนาบุคลากร

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 • การจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สิน

 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ