หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการบัญชีการเงิน

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการบัญชีการเงิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     1219 ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพย์สิน  การจัดทำงบดุล การอ่านวงิเคราะห์งบดุลได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6) รวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 183807
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 14) จัดทำรายงานการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการเงินและสถิติที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละช่วงเวลา 183808
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 183809
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 10) ตรวจสอบจัดทำงบดุลตามขั้นตอน การปฏิบัติงานขององค์กร 183810
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1) ระบุและจำแนกความแตกต่างของรายงานทางการเงินประเภทต่างๆ 183811
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 9) ตรวจสอบการจัดทำยอดรายรับและรายจ่ายตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร 183812
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3) อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน 183813
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 11) นำระบบทางการเงินมาประยุกต์ใช้และควบคุมตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร 183814
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7) ตรวจสอบการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร 183815
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15) ส่งต่อรายงานการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการเงินและสถิติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที 183816
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) ชี้แจงและประสานงานกับหน่วยงานในการเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 183817
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 13) ระบุและหาวิธีการแก้ไขความผิดพลาดหรือปัญหาความขัดแย้งให้เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้ 183818
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4) วางแผนช่วงเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 183819
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 12) ตรวจติดตามระบบทางการเงินและจัดหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแก่บุคคลที่เหมาะสม 183820
A3041 วิเคราะห์และตรวจสอบงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8) ตรวจสอบความถูกต้องของยอดรายรับและรายจ่าย 183821
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6) จัดทำตารางการตรวจสอบรายงานดังกล่าวกับหลักฐาน 183822
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 14) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานตามกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติ 183823
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจสอบ 183824
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 13) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานบัญชีรายรับและรายจ่าย 183825
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีรายรับและรายจ่าย 183826
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 16) รายงานแสดงรายละเอียดรายการรายรับและรายจ่าย 183827
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1) ระบุหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับจ่าย 183828
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 9) สอบทานว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบรายการทำหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 183829
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 17) รายงานสรุปรายการรายรับและรายจ่าย 183830
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับจ่าย 183831
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 10) จัดทำรายงานฐานะเงินยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดใบสำคัญรับจ่ายเงิน 183832
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่าย 183833
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 12) ตรวจสอบการควบคุมเอกสารรับจ่ายโดยตรวจสอบทะเบียนคุมเลขที่เอกสารข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีเลขที่เอกสาร 183834
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3) ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 183835
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 11) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายมีร่องรอยการตรวจสอบ 183836
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7) บันทึกรายการในทะเบียนคุมบัญชีรายรับและรายจ่าย 183837
A3042 วิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15) ตรวจสอบระบบควบคุมการบันทึกข้อมูล 183838
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 4) กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบรายรับรายจ่าย 183839
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 12) ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กำหนด 183840
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 6) กำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย 183841
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 8) ควบคุมระบบการตรวจสอบรับจ่ายเงินประจำวันตามระเบียบกำหนด 183842
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 5) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย 183843
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 13) ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 183844
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 1) ระบุประเภทรายรับรายจ่าย 183845
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 9) นำหลักฐานที่ได้รับอนุมัติเบิกจากผู้มีอำนาจจัดทำทะเบียนคุมเอกสารในระบบเพื่อควบคุมเลขที่เอกสารอ้างอิงในระบบ 183846
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 3) ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและบริหารจัดการ 183847
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 11) ควบคุมค่าใช้จ่ายบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 183848
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 7) ควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบประจำวัน 183849
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 2) ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย 183850
A3043 ควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายมติที่ประชุม 10) ดำเนินการขอให้คณะกรรมการอนุมัติงบประมาณการควบคุมและบริหารรายรับรายจ่าย ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย 183851

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย

 • ทักษะการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

 • ทักษะการควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการเงิน

 • ทักษะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและงบดุล

 • ทักษะการเร่งรัดหนี้สินและดำเนินการตามกฎหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องการบริหารบัญชีและการเงิน

 • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

 • ความรู้เรื่องการจัดเก็บเร่งรัดหนี้สิน

 •  ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • แผนงานดำเนินงานวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เคยทำ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการจบการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบัญชี การเงิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2.  วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ         ผู้ทดสอบสามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องต่อกฎหมาย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่อาจะเกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์ส่วนกลาง
 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • แผนการเงินล่วงหน้า 1 – 5 ปี

 • แผนกำลังบุคลากร

 • แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • แผนบริหารพัสดุ

 • แผนพัฒนาอาคารสถานที่ล่วงหน้า 5-10 ปี

 • แผนการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัยชีกระแสเงินสด บัญชีงบดุล บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ

 • แผนการแก้ปัญหาฉุกเฉิน

 • แผนบริหารความเสี่ยง

 • แผนการจัดทำประกันภัย

 • แผนงานตามที่กฎหมายกำหนด

 • แผนบริหารสัญยาจัดซื้อจ้ดจ้าง

 • แผนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 • ฐานข้อมูลทางเจ้าของทรัพย์/เจ้าของร่วม

 • ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลทางบัญชี

 • ข้อมูลทางทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

 • ข้อมูลทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • ข้อมูลทางด้านกฎหมาย

 • ข้อมูลลูกหนี้และการบริหารหนี้และเร่งรัดหนี้สิน

 • ข้อมูลการขายและการเช่า

 • จ้อมูลทางคอมพิวเตอร์เทตคโนโลยีและสารสนเทศ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ