หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     1219 ผู้จัดการด้านการบริการธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        เป็นหน่วยสมรรถนะที่ประกอบด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการสำหรับผู้ให้บริการสินค้าและบริการ (ผู้รับเหมาช่วง) เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของร่วม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย  ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2021 ระบุความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญา 1) ระบุประเภทของสัญญา A2021.01 183717
A2021 ระบุความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญา 2) ระบุรายละเอียดที่ควรมีในสัญญา A2021.02 183718
A2021 ระบุความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญา 3) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้าง/การให้บริการ A2021.03 183719
A2022 จัดทำร่างรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ 1) กำหนดขอบเขตของงาน/การให้บริการ ระยะเวลาการทำงาน/ให้บริการและค่าจ้าง A2022.01 183720
A2022 จัดทำร่างรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ 2) กำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ และความรับผิดหากผิดสัญญา A2022.02 183721
A2023 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ 1) นำเสนอคณะกรรมการหมู่บ้าน/นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อตรวจสอบรายละเอียดในร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ A2023.01 183722
A2023 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ 2) ปรับแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามมติที่ประชุม A2023.02 183723
A2023 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการ 3) ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการกับคู่สัญญาและปฏิบัติตามสัญญา A2023.03 183724

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะด้านการสื่อสาร

 • ทักษะด้านการบริหารจัดการ

 • ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

 • ทักษะการสืบค้นหาข้อเท็จจริง

 • ทักษะจิตวิทยามวลชน

 • ทักษะการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 • ทักษะข้อกฎหมายทั่วไป

 • ทักษะด้านจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องกฎหมาย

 • ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • ความรู้เรื่องการบริหารทรัพย์สิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ตัวอย่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เคยใช้หรือเคยร่าง

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์  


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานจนครบกระบวนการพร้อมทั้งการตรวจรับจนแล้วเสร็จ(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. แผนงาน
 • แผนงานระบบวิศวกรรมอาคารและบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบธุรการ คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาด งานภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัย

 • ขั้นตอนการร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างประเภทของสัญญา รายละเอียดหลักๆ ที่ต้องมีในสัญญาและระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างลงในสัญญาระบุขอบเขต ระยะเวลาและค่าจ้างและบทลงโทษ แผนการปฏิบัติตามสัญญาการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินผลบุคคลากรและผลงานตามสัญญา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1  สำหรับผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5, 6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  18.3   สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด   ยินดีต้อนรับ