คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ มีทักษะความรู้เฉพาะทางมากขึ้นทั้งในเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ การเลือก งานที่ทำเป็นงานประจำ เข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการทำงาน ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และมีความรับผิดชอบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2 และผ่านหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3 จำนวน 5 หน่วย  หรือ
2. ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ ทั้งหมด 13 หน่วยจากหน่วยสมรรถนะที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1 จำนวน 4 หน่วย คุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2 จำนวน 4 หน่วย และคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3 จำนวน 5 หน่วย เพื่อที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างจัดดอกไม้ในธุรกิจร้านดอกไม้
ช่างจัดดอกไม้ในบริษัท/โรงแรม
ช่างจัดดอกไม้อิสระ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-VCYN-860A วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้วัสดุเป็นฐาน (Base Medium)
THR-WLDE-861A วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้เทคนิคการผูกมัด (Hand-tied or Tied-Technique)
THR-ZIPX-862A วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้เทคนิคลวด (Wiring Technique)
THR-JIZV-879A บริการและให้คำแนะนำกับลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และมีประสิทธิภาพ
THR-ZCLE-881A ดูแลลูกค้าโดยใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีสมัยใหม่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)

ยินดีต้อนรับ