คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถผลิตงานพื้นฐานในสถานประกอบการ แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานประจำได้ ภายใต้คำอธิบายที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1 และผ่านหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2  จำนวน 4 หน่วย  หรือ
2. ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ ทั้งหมด 8 หน่วยจากหน่วยสมรรถนะที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1 จำนวน 4 หน่วย และคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2 จำนวน 4 หน่วย เพื่อที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 2 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้ในธุรกิจร้านดอกไม้
ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้ในบริษัท/โรงแรม
ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้อิสระ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-ICEN-859A จัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน (Basic Pattern) ตามที่กำหนด
THR-YVNF-880A จำแนกชนิดดอกไม้/ใบไม้/ต้นไม้/ไม้กระถาง
THR-SFAL-863A วางแผน เตรียม และจัดต้นไม้/ไม้กระถาง
THR-ROJW-864A บรรจุหีบห่อดอกไม้/ต้นไม้และผลงานสำเร็จ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)

ยินดีต้อนรับ