คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานบนต้นไม้ระดับเหนือพื้นดิน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้ โดยการจำแนกและเลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้ได้ มีทักษะในการปีนต้นไม้ทั้งขึ้นและลงจากต้นไม้ สามารถปฏิบัติงานบนต้นไม้โดยการทรงตัวและเคลื่อนที่บนต้นไม้ได้ มีความรู้ในการผูก/มัดเงื่อนต่างๆ ได้ มีทักษะในการใช้เลื่อยยนต์ สามารถตรวจสอบเลื่อยยนต์ ประเมินความเสี่ยงอันตรายในการใช้เลื่อยยนต์ รวมทั้งบำรุงรักษาเลื่อยยนต์ได้ มีความรู้และทักษะในการกู้ภัยบนต้นไม้ สามารถปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สามารถเลือกใช้วิธีการกู้ภัยที่เหมาะสมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีในการกู้ภัยบนต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อผู้ประสบเหตุอยู่บนต้นไม้ และหลังจากนำลงมาที่พื้น และสื่อสารกับผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉินได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับรุกขกรรมอย่างน้อย 1.5 ปี (18 เดือน) โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน ประสบการณ์ที่ยอมรับได้นั้นหมายรวมถึงการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติบนต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการการตัดแต่งต้นไม้ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานรุกขกรรม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีเอกสารรับรองจากบุคคลอ้างอิง อาจแนบเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ หนังสือสัญญา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารที่แนบมาจะต้องระบุระยะเวลาที่ชัดเจน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ และการทำงานบนต้นไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านรุกขกรรม เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-QFVL-135A ตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้
ECM-GVLR-136A ผูกเงื่อน
ECM-XMDA-137A ปีนต้นไม้
ECM-QPOE-138A ปฏิบัติงานบนต้นไม้
ECM-TUAO-139A ควบคุมการใช้เลื่อยยนต์
ECM-HVLT-140A กู้ภัยบนต้นไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0398-A : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ