คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบนต้นไม้ระดับเหนือพื้นดิน สามารถตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกหลักวิชาการ มีความรู้ในการเลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการตัดแต่งและยึดโยงลำเลียงกิ่ง สามารถจำแนกความแตกต่างของการตัดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสามารถระบุผลกระทบต่อต้นไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งด้วยวิธีการนั้นๆ ได้ มีความรู้และทักษะในการปลูกต้นไม้ สามารถคัดเลือกกล้าหรือต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพดินที่นำไปปลูกได้ มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของประเภทกล้าหรือต้นพันธุ์แต่ละประเภท สามารถระบุข้อดีและข้อเสียของการใช้กล้าหรือต้นพันธุ์แต่ละประเภท รวมทั้งการย้ายปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ ตลอดจนอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินระหว่างการย้ายปลูก ในกรณีที่ย้ายปลูกต้นพันธุ์ขนาดใหญ่สามารถประเมินน้ำหนักของต้นไม้ และเลือกเครื่องจักรหนักที่เหมาะสมกับน้ำหนักของต้นไม้ได้ มีความรู้และทักษะในการโค่นต้นไม้ สามารถตัดกิ่งไม้ ตัดท่อนไม้ ทอนไม้ และล้มต้นไม้ รวมถึงทักษะในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง สามารถควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่งได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 4 นั้น ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้

1) ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ระดับ 3 มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือ

2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับรุกขกรรมอย่างน้อย 5 ปี (60 เดือน) โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน ประสบการณ์ที่ยอมรับได้นั้นหมาย รวมถึงการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติบนต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการการตัดแต่งต้นไม้ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานรุกขกรรม หรือ

3) ได้รับการรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ (Certified Tree Worker Climber) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยการแสดงหลักฐานการรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ (Certified Tree Worker Climber) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ และการทำงานบนต้นไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านรุกขกรรม เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-HVLT-140A กู้ภัยบนต้นไม้
ECM-KKEH-141A ตัดแต่งต้นไม้
ECM-OHQR-142A ยึดโยงลำเลียงกิ่ง
ECM-PMGX-143A โค่นต้นไม้
ECM-JQCO-144A ปลูกต้นไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0398-A : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ