หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ยึดโยงลำเลียงกิ่ง

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-OHQR-142A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ยึดโยงลำเลียงกิ่ง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6210 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป่าไม้และงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง โดยต้องสามารถอธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง และควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่งได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 256410.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10108.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 1. ระบุมาตรฐานของอุปกรณ์ในการยึดโยงแต่ละชนิด  10108.1.01 174246
10108.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 2. อธิบายวิธีการในการตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยง 10108.1.02 174247
10108.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

3. ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์แต่ละชนิด

10108.1.03 174248
10108.2 เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยระหว่างการยึดโยงลำเลียงกิ่ง
10108.2.01 174249
10108.2 เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยระหว่างการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

10108.2.02 174250
10108.2 เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 3. ตรวจสอบสภาพต้นไม้ให้มีความปลอดภัยระหว่างการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 10108.2.03 174251
10108.2 เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

4. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ครบถ้วน และเหมาะสมกับการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

10108.2.04 174252
10108.3 ควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 1. อธิบายวิธีการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 10108.3.01 174253
10108.3 ควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 2. อธิบายถึงแรงที่เกิดขึ้นจากการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 10108.3.02 174254
10108.3 ควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

3. เลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น

10108.3.03 174255
10108.3 ควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง 4. เลือกตำแหน่งยึดโยงได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 10108.3.04 174256

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย(ก2) ทักษะในการตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยง(ก3) ทักษะในการตรวจสอบสภาพพื้นที่และต้นไม้(ก4) ทักษะในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย(ข2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยง(ข3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพพื้นที่และต้นไม้(ข4) ความรู้เกี่ยวกับการยึดโยงลำเลียงกิ่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ(ก2) แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ(ก4) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี) หรือ(ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน  เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ยึดโยงลำเลียงกิ่ง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ(ง) วิธีการประเมินพิจารณาจากการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ยึดโยงลำเลียงกิ่ง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง ตลอดจนควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่งได้(ก) คำแนะนำ(ก1) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายถึงขั้นตอนในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง เตรียมความพร้อมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง และควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่งได้(ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด(ข1) การยึดโยงลำเลียงกิ่ง หมายถึง การนำกิ่งไม้ที่ถูกตัดลงมาสู่พื้นโดยการลำเลียงด้วยระบบเชือกเพื่อควบคุมความเร็ว และทิศทางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่(ข2) ควบคุมแรงในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง หมายถึง การใช้วิธีการ เครื่องมือ หรือการตัดกิ่งให้มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อไม้ให้แรงที่เกิดขึ้นในระบบยึดโยงลำเลียงกิ่งมีมากจนเกินไปจนอาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือต้นไม้ได้(ข3) อุปกรณ์ในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงกิ่งจากการตัดลงบนพื้นดินโดยการควบคุมความเร็ว และทิศทางที่เหมาะสม ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถปล่อยให้กิ่งไม้ที่ตกร่วงลงสู่พื้นดินโดยอิสระได้ เช่น รอกขนาดใหญ่ (block) อุปกรณ์สร้างแรงเสียดทาง (bollard) หรือเชือกลำเลียงกิ่ง เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 สอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ