หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตัดแต่งต้นไม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-KKEH-141A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตัดแต่งต้นไม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6210 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป่าไม้และงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตัดแต่งต้นไม้ โดยต้องสามารถอธิบายขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่งและเลือกวิธีการตัดแต่งกิ่งได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
อาชีพรุกขกร

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 255410.2 กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 255810.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 256410.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10107.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง

1. เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมการตัดแต่งกิ่ง 

10107.1.01 174237
10107.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง

2. เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดโยงลำเลียงกิ่ง

10107.1.02 174238
10107.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง 3. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่ เหมาะสม พร้อมใช้งาน และอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ เข้าถึงได้ 10107.1.03 174239
10107.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง

4. อธิบายขั้นตอนการขออนุญาตครอบครองและใช้เลื่อยยนต์ขนาดเกินกฎหมายกำหนดได้

10107.1.04 174240
10107.2 เลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง

1. อธิบายข้อกำหนด และวัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องได้

10107.2.01 174241
10107.2 เลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง

2. ระบุวิธีและตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

10107.2.02 174242
10107.2 เลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง

3. ระบุถึงความหนักเบาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง

10107.2.03 174243
10107.2 เลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง

4. อธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ภายหลังการตัดแต่งกิ่ง

10107.2.04 174244
10107.2 เลือกวิธีตัดแต่งกิ่ง 5. ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และจัดการอันตรายนั้นได้อย่างเหมาะสม 10107.2.05 174245

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย(ก2) ทักษะในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่ง(ก3) ทักษะในการตระหนักรู้ถึงข้อกำหนดของการตัดแต่งกิ่ง(ก4) ทักษะในการตัดแต่งกิ่งอย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย(ข2) ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่ง(ข3) ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงข้อกำหนดของการตัดแต่งกิ่ง(ข4) ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งอย่างถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ(ก2) แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ(ก4) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี) หรือ(ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน  เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตัดแต่งต้นไม้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ(ง) วิธีการประเมินพิจารณาจากการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่ง และเลือกวิธีตัดแต่งกิ่งได้อย่างถูกต้อง(ก) คำแนะนำ(ก1) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่ง และเลือกวิธีตัดแต่งกิ่งได้อย่างถูกต้อง(ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด(ข1) การตัดแต่งกิ่ง หมายถึง การตัดกิ่งด้วยเลื่อยเพื่อให้เรือนยอดมีลักษณะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ(ข2) ความหนักเบาในการตัดแต่งกิ่ง หมายถึง ปริมาณของกิ่งที่ถูกตัดออกในแต่ละครั้ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 สอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ