หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปลูกต้นไม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-JQCO-144A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปลูกต้นไม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6210 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป่าไม้และงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปลูกต้นไม้ โดยต้องสามารถอธิบายขั้นตอนในการคัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก การย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรมได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
อาชีพรุกขกร

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 255410.2 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 255810.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 256410.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10110.1 คัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก 

1. จำแนกความแตกต่างของประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ 

10110.1.01 174276
10110.1 คัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการปลูกต้นไม้จากกล้าหรือต้นพันธุ์แต่ละประเภท 

10110.1.02 174277
10110.1 คัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก  3. เลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ ให้เหมาะสมกับดิน 10110.1.03 174278
10110.2 ย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

1. เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และเคลื่อนย้ายไม้ต้นด้วยวิธีการที่ไม่สร้างผลกระทบต่อต้นไม้

10110.2.01 174279
10110.2 ย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

2. ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้ต้น ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงาน และจัดการอันตรายนั้นได้อย่างเหมาะสม

10110.2.02 174280
10110.2 ย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

3. เตรียมอุปกรณ์ในการย้ายไม้ต้นที่เพียงพอ เหมาะสม และพร้อมใช้งาน

10110.2.03 174281
10110.3 เลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรมได้อย่างเหมาะสม

1. ประเมินน้ำหนักของต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง

10110.3.01 174282
10110.3 เลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรมได้อย่างเหมาะสม

2. เลือกรูปแบบของเครื่องจักรหนักให้เหมาะสมกับขนาดต้นไม้

10110.3.02 174283

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย(ก2) ทักษะในการคัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์(ก3) ทักษะในการย้ายปลูกต้นไม้(ก4) ทักษะในการเลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย(ข2) ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์(ข3) ความรู้เกี่ยวกับการย้ายปลูกต้นไม้(ข4) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ(ก2) แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ(ก4) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี) หรือ(ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน  เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ปลูกต้นไม้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ(ง) วิธีการประเมินพิจารณาจากการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการปฏิบัติงานการปลูกต้นไม้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก ย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรมได้(ก) คำแนะนำ(ก1) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการคัดเลือกประเภทของกล้าหรือต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก ย้ายปลูกต้นไม้ (Tree Transplanting) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรมได้(ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด(ข1) ต้นพันธุ์ หมายถึง ต้นไม้ที่ต้องการนำมาปลูก(ข2) ย้ายปลูกต้นไม้ หมายถึง การย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งไปปลูกยังอีกที่หนึ่ง(ข3) อุปกรณ์ในการย้ายต้นไม้ หมายถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งเพื่อนำไปปลูกยังอีกที่หนึ่ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบต่อต้นไม้ เช่น จอบ เสียม เสียมลม (air spade) หรือรถขุด (back hoe) ขนาดเล็ก(ข4) เครื่องจักรหนักที่เกี่ยวข้องกับงานรุกขกรรม หมายถึง เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ออกแบบสำหรับงานด้านรุกขกรรมขนาดใหญ่ เช่น การล้อมย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น รถเครน (Truck Crane) เครนแบบหอคอย (Tower crane) หรือรถขุด (back hoe) ขนาดใหญ่(ข5) ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้ต้น หมายถึง การประเมินถึงโอกาสที่ต้นไม้จะได้รับความเสียหาย และระดับของความเสียหายในขั้นตอนการปลูก หรือการล้อมย้ายไปปลูกยังที่อื่น เช่น การตัดราก การตัดแต่งเรือนยอด หรือความเสียหายทางกายภาพจากเครื่องจักร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 สอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ