หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-QFVL-135A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6210 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป่าไม้และงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้ โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้ และเลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 256410.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10101.1 จำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้
1. ระบุประเภทและชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ปีนต้นไม้ 10101.1.01 174190
10101.1 จำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้
2. ระบุถึงมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละชนิด 10101.1.02 174191
10101.1 จำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้
3. อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้ 10101.1.03 174192
10101.2

เลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้

1. เลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้แต่ละชนิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม 10101.2.01 174193
10101.2

เลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้

2. ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์แต่ละชนิด 10101.2.02 174194
10101.2

เลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้

3. อธิบายวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 10101.2.03 174195

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย(ก2) ทักษะในการจำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้(ก3) ทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้(ก4) ทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ปีนต้นไม้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย(ข2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ปีนต้นไม้(ข3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้(ข4) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ปีนต้นไม้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)        (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)(ก1) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ(ก2) แบบฟอร์มบันทึกภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ หรือ(ก3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ(ก4) หนังสือรับรองการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้จากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)(ข1) ใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี) หรือ(ข2) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน  เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะ ตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ(ง) วิธีการประเมินพิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ปีนต้นไม้ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนในการจำแนกอุปกรณ์ปีนต้นไม้และการเลือกใช้อุปกรณ์ปีนต้นไม้(ก) คำแนะนำ(ก1) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้(ก1.1) อธิบายถึงวิธีใช้เครื่องมือ และเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม(ก1.2) แสดงวิธีตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ และระบุมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้(ก1.3) แสดงวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ และจำแนกความผิดปกติของอุปกรณ์ทั้งการใช้การสัมผัส และ/หรือการใช้สายตา(ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด(ข1) อุปกรณ์ปีนต้นไม้ หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้เพื่อปฏิบัติงานด้านรุกขกรรม เช่น ลำดับรายการ1กางเกงนิรภัยสำหรับปีนต้นไม้ (ฮาร์เนสส์, tree climbing harness)2เชือก (rope) ปีนต้นไม้ ถักควั่น 16 เส้น (16-strand rope) ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.0 – 12.6 มิลลิเมตร3คาราบิเนอร์ (carabiner) ที่มีความแข็งแรงต่ำสุดของการเสียหาย (MBS) ไม่น้อยกว่า 23 kN และประตู (gate) ปิดเปิด ตั้งแต่ 2 จังหวะขึ้นไป4เชือกสร้างแรงเสียดทาน (friction cord)5หมวกนิรภัย (helmet)6เชือกกันตก (แลนยาร์ด, landyard) ที่ประกอบด้วย     -เชือกสร้างแรงเสียดทาน (friction cord)     -คาราบิเนอร์ (carabiner)     -รอกเดี่ยว (single sheave pulley)7รอกเดี่ยว (micro pulley)8เชือกนำ (throw line) และถุงโยน (throw bag)9เลื่อยตัดกิ่ง (pruning saw)10เลื่อยต่อด้าม (pole saw)16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 สอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก18.2 สอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ