คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลได้ทั้งกระบวนการ ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับกลาง ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะได้แก่ ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการแปล ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล แปลระดับหน่วยคำ คำ วลี  แปลตามลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ ตรวจแก้งานแปลเบื้องต้น ขัดเกลางานแปล ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อหน่วยสมรรถนะ  โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับกลางจะต้องสามารถแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นได้ รวมทั้งแปลงานเฉพาะทางภาษาอังกฤษหรือทางด้านเทคนิค(Technical Translation) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    ต้องใช้ความรู้เรื่องหลักการแปลและความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ในการแปลและศิลปะ
การใช้ภาษา (Arts of Language) มีความประณีตละเอียดลออในการทำงานแปล เช่น ตัวสะกดคำภาษาไทย ความสละสลวยในการเลือกคำให้ตรงกับความหมายที่ผิดพลาดน้อยที่สุด ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข  ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับกลางยังต้องเป็นผู้ทีมีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
มีความประณีตในการทำงานแปล การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ  ชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. กรณีเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแปล  ระดับ 4 ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องมีผลงานแปล
ไม่น้อยกว่า 300,000 คำ โดยนับคำจากต้นฉบับการแปลหลังจากได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 4 และผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) นับหลังจากได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 4
2. กรณีที่ไม่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิ ระดับ 4 ต้องผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) และมีผลงานแปลทั่วไปอย่างน้อย 600,000 คำ 
3. กรณีที่ไม่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิ ระดับ 4 ต้องผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) และเป็นผู้ทำงานสอนหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปล ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง และมีผลงานแปลทั่วไปอย่างน้อย 150,000 คำ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-HXAX-011A ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล
PUB-KYIR-012A ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล
PUB-CWCS-013A ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล
PUB-RREJ-014A ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล
PUB-LISV-015A แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี
PUB-THGC-016A แปลตามลักษณะของโครงสร้างไวยากรณ์
PUB-MMNB-017A แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ
PUB-NKQY-018A ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น
PUB-RNTW-019A ขัดเกลางานแปล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ