หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล

1 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUB-HXAX-011A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2643  นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ไฝ่หาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการแปล และนำทฤษฎีหลักการแปลมาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20101.01 ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการแปล 1.1 ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการแปล 20101.01.01 17536
20101.01 ค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการแปล 1.2 นำหลักทฤษฎีหลักการมาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ 20101.01.02 17537
20101.02 นำทฤษฎีหลักการแปลมาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ 2.1วิเคราะห์ต้นฉบับงานเบื้องต้น 20101.02.01 17538
20101.02 นำทฤษฎีหลักการแปลมาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ 2.2วิเคราะห์ระดับภาษาต้นฉบับแปล 20101.02.02 17539

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทงานแปลสารคดีและบันเทิงคดี

2. ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และองคืประกอบในการแปล

3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการแปล

4. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบในการวิเคราะห์ตัวบทของต้นฉบับงานแปล

5. ความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาต้นฉบับงานแปล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        - ไม่มี -    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ

    2. ใบบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำต้นฉบับงานเขียน อุปกรณ์สำหรับการผลิตต้นฉบับ ประเภทงานเขียน งบประมาณในการผลิตต้นฉบับ การติดต่อนัดหมาย และการนำเสนอแผนการดำเนินงาน    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน

    1. การทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ใช้แบบทดสอบความรู้ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี

    

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร

    1. งานแปล หมายถึง ต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

         1.1    สารคดี (Non-fiction)

        1.2    บันเทิงคดี (Fiction)    

    2. ทฤษฎีหลักการแปล หมายถึง พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแปลเกี่ยวกับตัวภาษา ตัวบทภาษา ความรู้เชิงภาษาศาสตร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นลึกซึ้ง เช่น สัทศาสตร์ อรรถศาสตร์ เป็นต้น ศิลปะการใช้ภาษาทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล

    3. ภาษาต้นฉบับ หมายถึง ภาษาอังกฤษ ภาษาฉบับแปล หมายถึง ภาษาไทย

    4. การวิเคราะห์ต้นฉบับงานแปล ได้แก่ ความเข้าใจการใช้ภาษาของต้นฉบับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น

        4.1 ระดับภาษา 2 ประเภทได้แก่ทั่วไป และ เฉพาะด้าน

        4.2 ประเภทต้นฉบับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ เช่น วรรณกรรมเด็ก นิยาย เรื่องสั้น หนังสือชีวประวัติ  ตำราวิชาการ เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

1)    ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัยยินดีต้อนรับ