หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี

1 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUB-LISV-015A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2643  นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และระบุความหมายระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี ของภาษาต้นฉบับ และเลือกใช้ในภาษาฉบับแปล เพื่อให้งานแปลถูกต้อง สอดคล้องกับความหมายของต้นฉบับ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20202.01 วิเคราะห์ความหมายระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี 1.1 อ่านงานต้นฉบับอย่างละเอียดรอบคอบ 20202.01.01 17552
20202.01 วิเคราะห์ความหมายระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี 1.2 ระบุความหมายของหน่วยคำกลุ่มคำ วลี อย่างถูกต้องครบถ้วน 20202.01.02 17553
20202.02 เลือกใช้คำแปล 2.1 เลือกใช้หน่วยคำกลุ่มคำ วลีในการแปลตามลีลาภาษา (Register)อย่างสอดคล้องเหมาะสม 20202.02.01 17554
20202.02 เลือกใช้คำแปล 2.2 เลือกใช้หน่วยคำ กลุ่มคำ วลีในการแปลตามประเภทของงานต้นฉบับอย่างสอดคล้องและถูกต้อง 20202.02.02 17555

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. สามารถเลือกความหมายในการแปลได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ความหมายตรง (First meaning) ความหมายรอง (Secondary meaning) ความหมายแฝง (Inplied meaning) ความหมายเชิงสัญลักษณ์ (Figurative/symbolic meaning/Figure of Speech)

    2. สามารถเลือกใช้คำ กลุ่มคำ หรือวลีที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องตามบริบทและลีลาภาษา (Register) ของเนื้อหาต้นฉบับงานแปล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. พจนานุกรม ตำรา บทความ เอกสารอ้างอิง

    2. คู่มือ สมุดบันทึก คลังคำสำหรับงานแปลต้นฉบับ

    3. ความสามารถในการค้นคว้าและการจัดระบบฐานข้อมูลการแปลงานต้นฉบับ    

    4. ความสามารถในการเลือกใช้หน่วยคำ กลุ่มคำ วลีในการแปล    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ไม่มี -    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

    1. ทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน

    1. การทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงานแปลและแบบสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลีของนักแปลระดับ 4 และ 5 แตกต่างตามประเภทของงานแปล ได้แก่

     นักแปลระดับ 4 งานแปลทั่วไป เลือกใช้คำ กลุ่มคำ หรือวลีให้ถูกต้องตามบริบท ที่ได้วิเคราะห์เนื้อหางานแปลที่ได้รับอย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงกับการสื่อความของต้นฉบับงาน

    นักแปลระดับ 5 งานแปลสารคดีหรือบันเทิงคดี งานแปลสารคดี เลือกใช้คำ กลุ่มคำ และวลี ให้เหมาะสม ถูกต้องตามที่ได้วิเคราะห์ตัวบทแปลให้ถูกประเภท โดยคำนึงถึงระดับภาษา วัฒนธรรม ความถูกต้องของคำเฉพาะทาง เช่น งานแปลวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

    งานแปลบันเทิงคดี เลือกใช้คำ กลุ่มคำ และวลี ให้เหมาะสม ถูกต้องตามที่ได้วิเคราะห์ตัวบทแปลให้ถูกประเภท โดยคำนึงถึงระดับภาษา บริบทวัฒนธรรม บริบททางวัฒนธรรม สถานการณ์ ภูมิประเทศ กาละ เทศะ ยุคสมัยของบทวรรณกรรม ตัวละคร สรรพนาม ลำดับชั้น เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

1) ใบสั่งงานแปล

2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ