คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับต้น ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะได้แก่ ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการแปล ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล ตระหนักถึงประเด็นการแปล แปลระดับหน่วยคำ คำ วลี  แปลตามลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ ตรวจแก้งานแปลเบื้องต้น  โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับต้นจะต้องสามารถแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาทั่วไปได้ มีความประณีตละเอียดละออในการทำงานแปล เช่น ตัวสะกดคำภาษาไทย ความสละสลวยในการเลือกคำให้ตรงกับความหมาย การสะกดคำ อาจมีข้อผิดพลาดบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่งานแปลเฉพาะทางหรือทางด้านเทคนิค  ไม่มีสำนวนเฉพาะทาง แปลงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข  ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับต้นยังต้องเป็นผู้ทีมีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง  (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล)
2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีผลงานแปลอย่างน้อย 150,000 คำ โดยนับคำจากต้นฉบับแปล และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-HXAX-011A ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล
PUB-KYIR-012A ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล
PUB-CWCS-013A ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล
PUB-RREJ-014A ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล
PUB-LISV-015A แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี
PUB-THGC-016A แปลตามลักษณะของโครงสร้างไวยากรณ์
PUB-MMNB-017A แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ
PUB-NKQY-018A ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0227-A : ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ