คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลได้ทั้งกระบวนการ ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับสูง ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมิน 1 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วิเคราะห์งานแปล 
โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับสูงจะต้องวิพากษ์งานแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากได้ มีความชํานาญในการวิพากษ์งานแปลงานเฉพาะทางหรือทางด้านเทคนิคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสูง     
        ต้องใช้ความรู้เรื่องหลักการวิพากษ์งานแปลและความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) และศิลปะการใช้ภาษา (Arts of Language) อย่างลึกซึ้ง  ผลงานการแปลต้องมีความถูกต้อง สละสลวยมีความละเอียดรอบคอบ เลือกใช้คำและตัวสะกดถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มวิชาชีพในด้านประสบการณ์ที่แสดงออกในการทํางานและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ต่อเนื่องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข  ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับสูง ยังต้องเป็นผู้ทีมีคุณลักษณะในทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทํางาน จัดลำดับความสำคัญในการทำงานก่อนและหลัง ชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถวิจารณ์ สาธิต ถ่ายทอด บรรยาย ให้การอบรม องค์ความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพด้านการแปลให้แก่นักแปลรุ่นหลังได้
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. กรณีเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแปล ระดับ 5 ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องมีผลงานแปล
ไม่น้อยกว่า 450,000 คำ โดยนับคำจากต้นฉบับการแปลหลังจากได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 5 และผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) นับหลังจากได้รับการรับรองคุณวุฒิระดับ 5 และ เป็นผู้สอน/วิทยากรให้ความรู้ด้านการแปลไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
    2. กรณีที่ไม่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิ ระดับ 5 ต้องผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) และมีผลงานแปลทั่วไปอย่างน้อย 900,000 คำ และ เป็นผู้สอน/วิทยากรให้ความรู้ด้านการแปลไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
3. กรณีที่ไม่เคยได้รับการรับรองคุณวุฒิ ระดับ 5 ต้องผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) และเป็นผู้ทำงานสอนหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปล ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และมีผลงานแปลทั่วไปอย่างน้อย 300,000 คำ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-WOMY-020A วิพากษ์งานแปล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ