หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล

1 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUB-RREJ-014A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2643  นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถระบุปัญหาด้านการแปลด้านตัวภาษาและบริบททางวัฒนธรรมของงานต้นฉบับแปล โดยประยุกต์ใช้ทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01 วิเคราะห์ประเด็นการแปลด้านตัวภาษา 1.1 ระบุปัญหาการแปลที่เกี่ยวเนื่องกับ หลักและการใช้ภาษาทั้งต้น ทางและปลายทางอย่างละเอียดรอบคอบ 20201.01.01 17548
20201.01 วิเคราะห์ประเด็นการแปลด้านตัวภาษา 1.2 ระบุวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 20201.01.02 17549
20201.02 วิเคราะห์ประเด็นการแปลด้านบริบททางวัฒนธรรม 2.1 ระบุปัญหาในการแปลด้านบริบททางวัฒนธรรมทั้งภาษาต้นฉบับและฉบับแปลงอย่างละเอียดรอบคอบ 20201.02.01 17550
20201.02 วิเคราะห์ประเด็นการแปลด้านบริบททางวัฒนธรรม 2.2 ระบุวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวและนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 20201.02.02 17551

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. สามารถอ่านต้นฉบับงานแปลอย่างละเอียดรอบคอบ

    2. สามารถวิเคราะห์ลักษณะภาษาต้นฉบับ เพื่อแปลและถ่ายทอดเป็นภาษาแปล

    3. สามารถวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งจากภาษาต้นฉบับและฉบับแปล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ตำรา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อการแปล

    2. ตำรา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและบริบททางวัฒนธรรมในการแปล

    3. ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ หลักภาษาต้นฉบับและฉบับแปล

    4. ความสามารถในการค้นคว้า เลือกใช้ และแปลงานโดยพิจารณาถึงบริบททางวัฒนธรรมของภาษาต้นต้นฉบับและฉบับแปล

    

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ไม่มี –

 

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

    1. ทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน

    1. การทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงานแปล และการสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    ประเด็นด้านงานแปลของนักแปลระดับ 4 และ 5 แตกต่างตามประเภทของงานแปล กล่าวคือ

    นักแปลระดับ 4 งานแปลทั่วไป วิเคราะห์ตัวบทเนื้อหางานแปลให้ถูกต้อง โดยคำนึงถึงบริบททั้งด้านเนื้อหางานและวัฒนธรรม เพื่อเลือกใช้คำแปลให้ถูกต้องเหมาะสม

    นักแปลระดับ 5 งานแปลสารคดีหรือบันเทิงคดี งานแปลสารคดี การวิเคราะห์ตัวบทแปลให้ถูกประเภท เพื่อเลือกใช้ระดับภาษาในการแปลงานได้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทของงานและบริบททางวัฒนธรรม เช่น งานแปลวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น งานแปลบันเทิงคดี การวิเคราะห์ตัวบทแปลให้ถูกประเภท เพื่อเลือกใช้ระดับภาษาบริบททางวัฒนธรรม สถานการณ์ ภูมิประเทศ กาละ เทศะ ยุคสมัยของบทวรรณกรรม ตัวละคร เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

        1) ใบสั่งงานแปล

        2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ