หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น

1 สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUB-NKQY-018A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2643  นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถอ่านทบทวนงานแปลให้ละเอียดรอบคอบเพื่อตรวจสอบการใช้คำและสำนวนให้ตรงความหมายของต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ การใช้ภาษาไทย ระบุข้อผิดพลาดในการใช้คำและสำนวนแปลเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วน ตรวจสอบงานพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20301.01 ตรวจเนื้อหางานแปล 1.1 อ่านต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษเทียบกับงานแปลเป็นช่วง ๆ เช่น ทุกย่อหน้าทุกบท 20301.01.01 17563
20301.01 ตรวจเนื้อหางานแปล 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหางานแปลแต่ละช่วงอย่างละเอียด รอบคอบ 20301.01.02 17564
20301.01 ตรวจเนื้อหางานแปล 1.3 ระบุข้อผิดพลาดในการแปล(ถ้ามี) เป็นช่วง ๆ และทำการแก้ไขในเบื้องต้น 20301.01.03 17565
20301.02 ตรวจทานการพิมพ์งานแปล 2.1 ตรวจทานเพื่อหาข้อผิดพลาดของตัวสะกด การวรรคตอน และเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นช่วง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน 20301.02.01 17566
20301.02 ตรวจทานการพิมพ์งานแปล 2.2 แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์งาน (ถ้ามี) เป็นช่วง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 20301.02.02 17567

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. สามารถตรวจทานเนื้อหาและการใช้ภาษาของฉบับแปลให้ละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ตรวจทานเป็นช่วง ๆ บทหรือตอน และตรวจทานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน เป็นรอบสุดท้าย

    2. สามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบได้อย่างถูกต้องเหมาสะม

    3. สามารถตรวจสอบตัวสะกดคำ การวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาฉบับแปลให้ถูกต้องครบถ้วน

    4. สามารถทานโครงร่างการจัดหน้า รูปแบบการพิมพ์งานแปล บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อส่งงานตามข้อตกลงของการรับแปลงาน

    5. สามารถใช้โปรแกรมการพิมพ์งาน (MS Word) ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อช่วยในการทำงานแปล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

    2. งานแปลต้นฉบับและงานที่ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาด

    3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ไม่มี –    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

    1. ทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน

    1. การทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงานแปลและแบบสังเกตการปฏิบัติงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    ตรวจแก้งานแปลเบื้องต้น แบ่งลักษณะการทำงานของนักแปลระดับ 4 และ 5 ดังนี้

    นักแปลระดับ 4 ทดสอบการตรวจแก้งานแปล โดยการสอบภาคปฏิบ้ติเป็นข้อสอบข้อเขียนในกระบวนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการสอบตรวจแก้ภาษาไทยฉบับงานแปล ด้านการพิมพ์ และเนื้อหา

    นักแปลระดับ 5ทดสอบการตรวจแก้งานแปล โดยการสอบสัมภาษณ์ การทำงานตรวจแก้งานแปลเบื้องต้นจากแฟ้มสะสมงาน กล่าวคือ งานแปลของนักแปลที่ได้ทำมาแล้วเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ข้อมูลด้านเทคนิค วิธีการ การปฏิบัติงาน ตามประสบการณ์ทำงานแปลเป็นรูปเล่มมาแล้ว 2 เล่มขึ้นไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

1) ใบสั่งงานแปล

2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน  ยินดีต้อนรับ