คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

                ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานกระบวนการคิดและปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

              มีสมรรถนะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีตามมาตรฐาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถควบคมคุณภาพการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี และแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ ด้วยหลักการที่ถูกต้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ เฟล็กโซกราฟี ระดับ 3  ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)   N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-YSFV-166A ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-YWQA-167A วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
PRT-QXIT-168A ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ