หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-YWQA-167A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing supervisor)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการวางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 รหัส ISCO – 08-7322 ช่างพิมพ์ (Printers)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
305071 กำหนดแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 1.1 ประเมินความเสี่ยง จากการเกิดอันตรายภายในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ 305071.01 86136
305071 กำหนดแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 กำหนดแผนการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 305071.02 86137
305072 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2.1 กำหนดวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย 305072.01 86138
305072 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2.2 กำหนดวิธีปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 305072.02 86139
305072 จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2.3 กำหนดวิธีปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ได้อย่างปลอดภัย 305072.03 86140

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อ่านและเขียนภาษาไทยได้  และเข้าใจภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การทำแบบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพิมพ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

วิธีปฏิบัติงานกับสารเคมี และการปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    ผลการประเมินความเสี่ยง

2.    ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

3.    แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    แบบประเมินจากการสังเกต

2.    แบบทดสอบความรู้

3.    แบบสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์

2.    การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย โดยการประเมินความเสี่ยง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    การสัมภาษณ์ 

2.    การทดสอบโดยข้อสอบ 

3.    การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

 ยินดีต้อนรับ