หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-QXIT-168A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

หัวหน้าช่างพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography printing supervisor)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพ์ การหาสาเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 รหัส ISCO – 08-7322 ช่างพิมพ์ (Printers)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
305081 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสีด้วยเครื่องมือวัดได้ 305081.01 86141
305081 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด 1.2 ตรวจสอบความทนทานต่อการขัดถูด้วยเครื่องมือวัดได้ 305081.02 86142
305081 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด 1.3 ตรวจสอบความทนทานต่อการหลุดลอกด้วยเครื่องมือวัดได้ 305081.03 86143
305081 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด 1.4 ตรวจสอบสมบัติอื่นๆที่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์แต่ละประเภท 305081.04 86144
305082 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 2.1 ระบุถึงสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 305082.01 86145
305082 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 2.2 แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 305082.02 86146

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1.    อ่านและเขียนภาษาไทยได้  และเข้าใจภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ 

2.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    การใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบค่าความถูกต้องของสี

2.    การใช้เครื่องมือทดสอบเพื่อตรวจสอบความทนทานต่อการขัดถู

3.    การใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความทนทานต่อการหลุดลอก

4.    การระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

5.    การแก้ปัญหาการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีเบื้องต้นได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    การใช้เครื่องมือวัดค่าสี

2.    การใช้เครื่องมือทดสอบการขัดถู และการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

3.    การทดสอบความทนทานต่อการหลุดลอก และวิเคราะห์ผลการทดสอบ

4.    ปัญหา และวิธีการแก้ไขของการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีเบื้องต้น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตกราฟีวัดเพื่อตรวจสอบค่าความถูกต้องของสี

2.    ผลจากการวัดค่าสี

3.    ใช้เครื่องมือทดสอบการขัดถูเพื่อตรวจสอบความทนทานต่อการขัดถู

4.    ผลจากการทดสอบการขัดถู

5.    เทปกาวเพื่อตรวจสอบความทนทานต่อการหลุดลอก

6.    ผลจากการทดสอบการหลุดลอก

7.    ระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางการพิมพ์

8.    แก้ปัญหาทางการพิมพ์เบื้องต้น

9.    ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

10.    แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    แบบประเมินจากการสังเกต

2.    แบบทดสอบความรู้

3.    แบบสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 4 ปี

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์

2.    การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต ใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน และ/หรือแฟ้มสะสมผลงาน 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

1.    วิธีการตรวจสอบ และสภาวะการทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์ หรือข้อกำหนดมาตรฐานสากล รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และมาตรฐานสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ

2.    การระบุถึงสาเหตุของปัญหา เช่น แรงกดไม่เหมาะสม ทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ลดลง เป็นต้น

3.    ปัญหาเบื้องต้น เช่น พิมพ์บางแล้วเห็นพื้นผิวของวัสดุ(ปิดผิวไม่ดี) เนื่องจากความหนืดของหมึกพิมพ์ต่ำเกินไป หรือ Anilox สกปรก, ปรับตั้งแรงกดไม่ถูกต้อง เป็นต้น

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    เครื่องวัดค่าสี คือ เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

2.    เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบความทนทานต่อการหลุดลอก เช่น เทปกาวเบอร์ 500 เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    การสัมภาษณ์ 

2.    การทดสอบโดยข้อสอบ 

3.    การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

 

 ยินดีต้อนรับ