Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
1
2
วางแผนการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
3
4
ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องมือวัด
5
6

ยินดีต้อนรับ