คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี และการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  สามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพพิมพ์เฟล็กโซกราฟี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารคุณภาพงานพิมพ์ การพัฒนาบุคลากร และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนการผลิต ประเมินผลกระบวนการผลิต และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี        ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี      ผู้บริหารหน่วยงาน  

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-IGOW-172A จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
PRT-ZZKS-173A ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
PRT-NHGD-174A ประเมินผลกระบวนการผลิต
PRT-NPEO-175A วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ