คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

                   ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย  ครอบคลุม หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ในงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี  โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ  มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางการพิมพ์ การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี  และการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้   

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PBUM-169A บริหารจัดการคุณภาพการผลิตงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-MWYV-170A พัฒนาบุคลากร
PRT-VBNW-171A วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ