คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเกิดชั้นเศษหญ้าป้องกันกำจัดศัตรูสนามหญ้าป้องกันกำจัดโรคสนามหญ้าป้องกันกำจัดวัชพืชในสนามหญ้า ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำและดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาวิชาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำและระบายน้ำจากนายจ้าง
หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำ
หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสนามหญ้าดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำและสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

คนสวน 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-GZPI-130A บำรุงรักษาสนามหญ้า
ECM-KBEJ-133A ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบบ ระบายน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ